Avangou mwa janvye

Yon lane tounèf parèt sou nou. Nou kontan wè li. Se yon evènman san parèy pou nou menm ki kapab selebre lane 2019 la ki debake tankou yon flonn. Fete yon nouvo ane se yon moman senbolik ki ba nou fòs pou nou rekòmanse, renouvle lespri nou, angaje lavi nou nan pi bon direksyon, epi ouvri kè n pou nou kapab viv pi byen. Nan peyi pa nou Ayiti, selebrasyon sa a genyen plis fòs, paske premye jou nouvo Ane a reprezante dat istorik Lame endijèn nan te pwoklame endepandans li tankou yon pèp lib, ki granmoun tèt li. Se sa ki fè nou toujou fete fèt premye Janvye ak anpil fyète.
Ane sa a se 215 èm anivèsè Ayiti n ap selebre kòm pèp endepandan. Pa gen pi bèl bagay pase sa.

Men 215 lane sa yo fè nou konprann tou, endepandans pa jistis, endepandans pa demokrasi, endepandans pa devlopman. Endepandans se yon pòt ki louvri pou tout pèp ayisyen antre vin chita pou travay ansanm konstriksyon nasyon an. Endepandans se yon chimen kote nou tout n ap mache ansanm pou nou rive nan peyi nou te reve pou nou kapab viv nan lapè. Men se pa sa moun te konprann. Pòt la pa janm louvri pou tout moun, chimen an tounen dezè, simityè paske yonn pa vle mache kòtakòt ak lòt.
Peyi d Ayiti vin tounen byen pèsonèl kèk grenn zotobre, gwo chabrak, gwo potanta. Yo fè sa yo pito ak li, san yo pa janm rive konstwi yon nasyon. Rèv demokrasi a plonje nan twou, pèsonn moun pa ka jwenn jisitis, pèsonn moun pa ka revandike dwa l pou viv lib, pi fò moun pa ka manje, pi fò moun pa ka ale lopital, pi fò moun pa gen wout pou sikile, pou vwayaje, timoun pa ka ale lekòl, yo louvri pòt ak fwontyè peyi a pou tout moun ka vole gagè. Demokrasi a pwatchòkò. Sèl moun k ap taye banda, k ap feraye, se grenn senk, ravajè, ak patripòch yo ki tounen pongongon nan deng nou. Pwoblèm k ap fini ak nou se fatra pil sou pil ki fin defigire epi tòchonnen nou, se kòripsyon ki fin dechèpiye n, ensekirite k ap krabinen, ratibwaze epi touye nou. Yo pile epi yo bafwe diyite nou, yo fè nou santi nou pa vo anyen.

Nouvo ane a ba nou posiblite pou rekòmanse. Chak premye Janvye nou jwenn yon opòtinite pou nou rebat kat la, pou rekòmanse pwosesis la. Li ba nou chans pou n tounen sou chimen an nan respè yonn pou lòt, pou tout moun ka jwenn jistis, pou tout richès peyi a kapab distribiye yon fason ekitab, pou nou respekte byen ki pou nou tout la. Se sèlman nan sans sa a endepandans ta kapab mennen nan devlopman, endepandans ta sanble ak demokrasi. Se sèl fason nou ta ka santi nou fyè kòm pèp endepandan,
manman libète.

Se yon operasyon konbit lakay nou ta dwe fè pou ki pouse nou nan tètansanm ak solidarite. Pawòl Bondye te bay pèp Izrayèl la, nan chimen pou li te kapab konstwi yon nasyon, te chita sou de (2) vèsè : Levitik 19, 17. 33. Premye vèsè a di :« ou p ap rayi frè ou, ou p ap vanje ni ou p ap kenbe rankin kont li. Ou gen pou renmen l menm jan ou renmen pwòp tèt ou ». Nan dezyèm nan li di : « lè ou gen etranje ki desann lakay ou, ou p ap oprime l, ou ap pran swen l tankou moun ki fèt lakay ou, ou ap renmen l menm jan ak pwop tèt ou; pa bliye se etranje ou te ye tou an Ejip ». Mesaj nou jwenn nan tèks sa yo a, envite nou pou nou kapab fè solidarite ak tout moun : sila yo ki gen menm san ak nou, sila yo ki nan menm fanmiy ak nou, nan menm pati politik, ki mache nan menm legliz, nan menm kan ak nou yo. Men nou
kapab fè solidarite tou ak sila yo ki etranje, sila yo ki pa soti nan menm ras ak nou, ki pa nan menm pati politik ak nou, ki pa nan menm relijyon ak nou, ki pa nan menm klas sosyal ak nou.

Se sa mwen rele konbit solidarite pou nou kapab konstwi yon peyi kote tout moun kapab viv nan lapè. Fòk nou yonn renmen lòt menm si nou diferan, se pou nou yonn respekte lòt menm si nou pa panse menm jan. Sa se yon bon remèd biblik pou nou kapab geri maladi divizyon k ap depafini ak peyi nou an chak jou.

Mwen swete nou tout yon Bòn Ane 2019!

Pè Gari Basyen, CICM
Dirèk 6

Share Button

Ou ka byen renmen sa yo tou

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *