Avangou mwa avril

Mwa Avril ane sa a fè Jounal Bon Nouvèl 52 ane depi li te kòmanse taye banda nan peyi d Ayiti tankou yon zouti toutbon vre pou enfòmasyon ak fòmasyon nan lang manman nou ki se lang kreyòl la. Se sa ki fè nou toujou kontan wè mwa Avril. Li fè nou sonje premye pawòl Pè Joris, premye direktè Jounal la, te ekri nan premye nimewo a : « Men mwen ! ». « Nou pa konnen m ? Se premye fwa m vin wè nou. Yo rele m Bon Nouvèl »

Jounal la te prezante tèt li menm jan anpil pwofèt te prezante tèt yo bay Bondye. Yo ofri tèt yo pou ranpli misyon Bondye konfye yo a. Se nan menm fason sa Jezi te ofri tèt li bay Bondye nan Lèt pou Ebre: « men mwen, mwen vini pou m fè volonte ou » (Ebre 10,9). E se gras a volonte sa a, nou menm kretyen, nou jwenn padon Bondye Papa a. Jounal Bon Nouvèl ofri tèt li pou sèvi Granmèt la nan anonse levanjil la, nan analize reyalite sosyo-politik, ekonomik ak kiltirèl pèp ayisyen an ap viv, nan kominike yon mesaj liberasyon, nan lang tout pèp la pale a, lang kreyòl la.

Mwa avril 2019 la fè 52 ane depi misyonè Esket yo te resevwa misyon sa ki entegre nan pwojè misyonè yo pou ankouraje, epi fè pwomosyon pou lang pèp la tounen zouti edikasyon li, pratik relijyon li, komès li, aksyon politik li, elatriye. Jounal la te rankontre anpil difikilte pou li te kenbe pandan plis pase yon mwatye syèk, men jounen jodiya li kontan pou wè gwo pa yo ki fèt pou lang kreyòl la kapab jwe wòl li toutbon vre anndan sosyete a, pou li antre nan tout enstitisyon peyi a, yon fason pou yo sispann mete moun ki pale kreyòl a kote, pou yo sispann tout diskrimi­nasyon ki te konn fèt. Lang pèp la pale a pa ka tounen zouti esklizyon l anndan pwòp peyi li. Nou mete chapo nou byen ba pou salye tout moun ki te batay pou lang kreyòl la, tout sila yo ki te ede Jounal Bon Nouvèl rive kote li ye la apre 52 ane depi li egziste.

Jan nou sot di li a Jounal la se yon misyon ki poko prèt pou fini. Nan moman sa a menm, nou be-zwen ankouraje, mete plis estrikti, kreye epi envante tout sa ki posib pou ranfòse travay la. Paske gen anpil lòt pa ki pou fèt toujou. Se nan sans sa a n ap mande tout fanatik, tout lektè nou yo, byenfetè nou yo. Jounal la konte sou nou, li toujou bezwen èd nou, abònman nou, sipò ekonomik nou pou li kapab kenbe epi kontinye amelyore kalite travay l ap fè a. Gen anpil nan nou ki gen plizyè ane ki poko peye abònman yo, genyen moun ak enstitisyon tou ki te konn ede n yo rale kò yo oubyen yo pa kapab ankò. Nou konnen sitiyasyon peyi a vin pi difisil, men li vin pi difisil tou pou Bon Nouvèl. Kontinye ede nou, pa lage nou!

Nou vle enfòme nou, Bon Nouvèl pa sèlman yon Jounal ki soti chak mwa, Bon Nouvèl genyen yon edisyon tou pou ankouraje pwodiksyon tèks an kreyòl, li edite liv lekòl an kreyòl tankou: gramè kreyòl, istwa ak gewografi, matematik, syans eksperimantal, elatriye. Nou envite nou vin gade pwodi nou yo. N ap pwofite pou remèsye Akademi Kreyòl Ayisyen an pou Plak Onè ak Merit li te bay Jounal la nan mwa Oktòb 2018 la, Adveniat ki sipòte edisyon Jounal la, lekòl yo ki achte Jounal la epi ki achte liv eskolè Bon Nouvèl ap pwodi yo.

Pè Gari Basyen, CICM
Dirèk 6

Share Button

Ou ka byen renmen sa yo tou

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *