Avangou mwa fevriye

Men mwa Fevriye a! Nou gen anpil dat enpòtan nan li nan bèl paj istwa peyi d Ayiti nou selebre, nou komemore, tankou evènman ki te pase yo nan lane 1986 la ki te mete bout ak diktati Divalye sou pouvwa a. Se menm evènman sa a ki te pral ban nou yon lòt dat ki rele 7 Fevriye. Anpil nan nou te konsidere dat sa a tankou yon dezyèm endepandans. Se konsa Konstitisyon 29 Mas 1987 la, Manman Lwa Peyi a, nan atik 134 – 1 an di : « tan sèvis prezidan an kòmanse epi l ap fini jou ki se 7 fevriye a.» Sa fè mwa Fevriye se yon mwa ki gen anpil enpòtans pa sèlman nan memwa nou, men
tou se yon moman pou kesyone eta avansman reyalite politik, ekonomik ak sosyal yo nan peyi a.

Tout siyifikasyon mwa Fevriye genyen vin pran sans li nan mwa Janvye. Si gen yon moman nan lavi nou menm pèp ayisyen nou poze tèt nou kesyon sou sa nou ye, sou istwa nou, idantite nou, se mwa Janvye. Premye Janvye nou sot fete 214 lane depi nou se yon pèp lib, yon peyi endepandan, epi 2 janvye a nou sot komemore tout frè ak sè nou yo ki te batay pou yo te kite moso tè sa a, Ayiti, nou rele chè mèt, chè metrès la. Goudougoudou 2010 la vin ban nou 12 Janvye tankou yon lòt dat pou nou kapab reflechi sou ki kalite gouvènans nou tabli nan peyi a, tèlman pataswèl nou te pran an te sakaje nou, te avili nou, te kraze zo nou.

Mesye Donal Twonp (Donald Trump), prezidan ameriken an, nan dat 11 Janvye 2018 la vin ban nou yon okazyon pou nou panse pi plis sou idantite nou, sou wòl nou jwe nan mond lan, lè l konsidere n tankou yon peyi ki san prestij. Msye Tchwomp revòlte nou, li sakaje nou ak yon pawòl ki defigire
nou, ki touche diyite nou. Men se yon lòt opòtinite li ban nou pou n poze pwoblèm idantite nou, pou nou kapab mobilize resous nou yo, enèji nou yo, kapasite n pou nou kreye yon nasyon kote chak grenn ayisyen kapab viv ak diyite toutbon vre.

Se ak tout motivasyon sa yo nou gen pou gade mwa Fevriye a, pou nou gade èske nou respekte prensip yo, enstriman yo, byen yo nou genyen pou devlope peyi nou? Èske Prezidan Repiblik la, yon lane apre sou pouvwa a, respekte misyon Manman Lwa Peyi a ba li a? Èske gouvènman li a fè
travay li dwe fè a, èske li respekte dwa chak grenn ayisyen jan konstitisyon an mande sa : dwa pou jwenn lavi, lasante ak respè, pou viv lib, epi pou viv alèz. Mwa fevriye pa dwe sèlman pou Prezidan peyi a ak Gouvènman fè bilan yo, men tou se okazyon pou gade, èske nou menm tou sitwayen yo
nou reponn ak devwa nou genyen yo? Manman Lwa Peyi a, nan atik 52 ak 52 – 1, di tout sa yon sitwayen dwe fè pou peyi li. N ap site kèk nan yo : Respekte Konstitisyon an ak drapo peyi a, respekte lalwa, vote nan eleksyon, peye taks, defann peyi a, patisipe nan pwòpte peyi a, nan pwoteje
tè a, nou dwe sansib pou lajan ak byen leta, respekte dwa ak libète lòt moun, elatriye.

Lè nou gade sitiyasyon peyi a, èske se konnen nou pa konnen sa pou nou fè yo ki fè peyi a rive an degraba konsa, li delabre, l ap depafini. Fatra ak malpwòpte degize nou, yo avili nou. Nou konstwi kay tout kote, sou ravin, sou tèt mòn, nou koupe depi se pyebwa ki boujonnen pou fè chabon
oubyen pou fè lòt bagay. Chak pòs leta nou jwenn se yon okazyon pou vare sou lajan ak byen peyi a, se yon ti gwoup tanzantan k a fè dappiyanp sou resous peyi a genyen pandan tout rès pèp la ap vale van. Mezanmi, li lè li tan pou nou respekte tèt nou, pou nou pran konsyans, nou pa dwe degrengole pi ba ankò. Se moman pou nou leve kanpe, mete peyi a sou ray pou nou sispann tounen jouman nan bouch lòt nasyon, pou nou sispann sibi imilyasyon.

Pè Gari Basyen, CICM
Dirèk 6

Share Button

Ou ka byen renmen sa yo tou

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *