Ansafolè,yon ti paradi ki merite plis atansyon

Ansafolè se pa yon komin non l konn sonnen twò fò nan zorèy nou. Poutan komin sa a enteresan anpil. Gras ak Sentàn anpil moun konnen kòm yon grann ki byen konn pran swen pitit pitit li yo, se yonn nan komin peyi d Ayiti ki resevwa plis touris. Potansyalite zòn nan tou sou plan istorik merite pou nou konnen l.

Ansafolè chita nan depatman Nòdwès. Se yonn nan 2 komin awondisman Senlwi Dinò a. Li te rive komin nan ane 1885. Lè sa a li te fè pati depatman Nò. Nan lane 1917, li soti anba komin Obòy pou l vin tounen yon jiridiksyon elektoral. Nan lane 1934, Ansafolè pase sou depatman Nòdwès gras ak jefò Senatè Elize Chal (Elysée Charles), yonn nan pi gwo Senatè depatman an
te genyen. Lè sa a komin nan te sou Awondisman Pòdepè. Depi nan lane 1978, Ansafolè vin pase pito sou awondisman Senlwi Dinò.

Komin Ansafolè ki louvri kò l sou 62,14 kilomèt kare gen landan l anviwon twa san mil (300 000) moun k ap viv. Komin nan divize an twa (3) seksyon kominal : Ba Sentàn, Meyans ak Kotdefè, san nou pa bliye mitan vil la ki li
menm pa gwo. Ale Ansafolè pa difisil depi ou rive Pòdepè. Ou sèlman travèse lòtbò pon, mete tèt Senlwi Dinò epi swiv wout la k ap mennen ou tou dwat. Men asire ou pou ou mache nan dlo paske ou ap travèse pou pi piti 8 rivyè. Si ou pase pa Obòy (depatman Nò), gen yon lòt ti wout ki ka mennen ou Ansafolè men li pa bon menm.

Potansyalite komin Ansafolè

Si nou ale nan istwa, Ansafolè se te pi gwo komin agrikòl depatman Nòdwès la. Li te konn voye vann lòtbò dlo, anpil kafe, kakawo ak bannann. Se vre pratik sa a disparèt, men zafè travay tè a kontinye nan komin nan kòm prensipal aktivite peyizan yo. Yon ti kout je moutre tou gen anpil kann, lamveritab, manyòk ak mango. Komin nan chaje ak dlo ki ta ka pèmèt agrikilti fèt pandan tout lane san grate tèt. « Ansafolè se yon komin rich,
men richès yo pa rive eksplwate », nou t ap site pawòl Mesye Mitovenns Nwèl (Myrtho-Vens Noël), yonn nan Majistra Komin nan.

Ansafolè se yonn nan komin ki resevwa plis touris an Ayiti gras ak Sentàn epi bèl plaj li ofri. Si tout kote Sentàn ye se le 26 jiyè yo fete l, Ansafolè se menm bagay la men li plis toujou paske pandan tout ane a pèleren ap
moute desann vin salye Ti Sentàn pou tout mirak li fè pou yo, tout demann li egzose pou yo. Mouvman sa yo, Majistra Mitovenns Nwèl rekonèt li jwe yon wòl nan ekonomi komin nan.

Difikilte Ansafolè ap travèse

Nan mitan tout potansyalite komin sa a genyen, l ap fè fas ak kèk difikilte tou. Nou pa ka bliye Ansafolè fè pati depatman Nòdwès, yon depatman yo toujou trete an paran pòv. Tout sa ki nan komin nan se priyorite, dapre
Majistra Nwèl. Men pi gwo priyorite a se lanmè a ki pa sispann menase bouk la. Ti bouk la kwense ak lanmè a ki pa nan jwèt, yon rivyè ki menasan ak yon mòn ki di pa moute pi wo. Lanmè a, pou l moutre kisa l ka fè, deja disparèt yon ri.

Komin nan soufri maladi anklavman. Pa gen wout ki makonnen bouk la ak seksyon kominal yo. Nan zafè lasante se gwo pwoblèm. Nan sa ki gen pou wè ak edikasyon menm, se pa pale. Ansafolè gen yon sèl lise, menm lokal li pa genyen pou pèmèt li jwe wòl li nan fòme jèn yo jan sa ta dwe fèt.

Jefò k ap fèt pou bay ti satisfaksyon

Majistra Bitovenns Nwèl ki rekonèt sitiyasyon an difisil malgre anpil jefò Meri a ap fè, plede an favè yon konsyans ki dwe de-vlope nan nivo tout otorite yo pou amelyore kondisyon lavi nan komin nan. Gen jefò ki fèt
nan kolaborasyon ak Inisyativ Devlopman (ID) nan pote finansman pou kèk ti òganizasyon kominotè travay. Men tou ak Ministè Sante Piblik pou konstwi blòk sanitè nan nivo dlo pèleren yo konn benyen an, yon mannyè
pou ofri yo yon lòt kad ki moutre yo komin nan akeyan epi envite yo mete men nan pat la pou vizaj espas la ka toujou rete fre.

Ansafolè, menm jan ak anpil lòt kote nan peyi a, gen ase resous pou pitit li ta viv byen san yo pa bezwen kouri kite kote lonbrit yo te antere a. Magre tout potansyalite sa yo, li rete yon ti komin byen modès, yon komin twazyèm kategori. Li bezwen sèlman benefisye yon pi bon atansyon pou pèmèt toutbon vre grès kochon an kwit kochon an.

Senjan Lerisen

Share Button

Ou ka byen renmen sa yo tou

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *