Food For the Poor, yon zouti pou soulaje sila yo ki pi fèb yo

Gen moun ki kwè pou wòl Food For the Poor jwe nan peyi d Ayiti, li plis pase yon ministè afè sosyal. Se yon òganizasyon k ap chèche reponn bezwen popilasyon an k ap trennen depi dik dantan. Se Bondye menm ki voye zouti sa a pou lonje men bay pòv yo, ki plis pase 80% popilasyon ayisyèn nan. Jounal Bon Nouvèl te rankontre ak ekip k ap dirije li a, men sa yo te pataje ak nou.

Nesans ak misyon Food For the Poor

Logo food for the Poor / Sous : Entènèt

« Separe sa nou genyen ak moun ki grangou. Louvri pòt kay nou pou nou resevwa malere ki pa gen kote pou yo dòmi. Si nou wè yon frè nou toutouni, ba li rad pou l mete sou li. Pa refize lonje men bay frè ou » (Ezayi 58:7)

Kòmandman Bondye bay pèp li a nan bouch pwofèt Ezayi ansanm ak deklarasyon Jezi fè nan Matye 25, 40 la ki di konsa : « Wa a ap reponn yo, l ap di: An verite m ap di nou sa. Kèlkeswa sa nou te fè pou youn nan pi piti nan frè m sa yo, se pou mwen nou te fè l », pa te kite yon gwoup kretyen katolik endiferan lè yo te gade lamizè ki t ap frape yon pakèt moun nan mond lan. Se sa ki fè, nan lane 1982, Ferdinand Mahfood te kreye òganizasyon Food For the Poor nan peyi Jamayik.

Misyon Food For the Poor se pote èd bay sila yo ki pi pòv nan peyi kote li travay. Pou l reyalize misyon sa a, li konekte legliz nan peyi rich ak legliz nan peyi ki gen mwens resous materyèl pou touche popilasyon ki nan bezwen, yon fason pou chak patnè sa yo rive jwenn transfòmasyon sosyal ak espirityèl yo.

Prezans ak òganizasyon Food For the Poor

Jodiya òganizasyon Food For the Poor ap bay sèvis nan 17 peyi nan amerik latin ak nan karayib la. Li sèvi tout kalite moun kèlkeswa laj, sèks oswa relijyon yo. Depi 15 Jen 1986 òganizasyon an tabli nan peyi d Ayiti. Jodiya Food For the Poor gen yon konsèy administrasyon k ap ba l bon jan direksyon pou byen ateri vizyon l. Konsèy sa a gen Daniel G. Rouzier kòm prezidan, Charles Clermont, Monseyè Pierre-Andre Dumas, Monseyè Joseph Lafontant, Achevèk Max Leroy Mesidor, Ericq Pierre ak Doktè Johnny Calonges kòm manm.

Aktivite Food For the Poor nan Peyi d Ayiti

Aktivite Food For the Poor / Sous foto : Entènèt

Depi lè òganizasyon an plante nan peyi a, l ap travay nan 10 deptman yo, kote l ap pote èd lamanjay, dlo pwòp pou bwè, swen lasante, ak lekòl pou timoun. Li gen pwogram pou bati bon jan kay pou moun ki gen joupa ki ka twonpe solèy men ki paka twompe lapli. Li kore òfelina kote timoun ka jwen manje, edikasyon ak bon lojman. Youn nan mwayen anpil moun ap chache lavi se nan bizinis lapèch ki gen anpil defi. Se poutèt sa FFP gen
pwogram vilaj pechè nan zòn ki pre lanmè kote gen aktivite lapèch. Konsa li ankouraje pechè yo mete tèt yo ansanm pou yo fòme yon koperativ kote Food For the Poor fè yo jwenn bato, materyèl pou yo peche, frizè ak kote pou yo konsève pwason. Lè sa a, yo ka fè plis lajan nan biznis pwason an epi amelyore lavi pa yo ak lavi fanmi yo.

Nan lane 2017 Food For the Poor bay plis pase 40 milyon plat manje, li bati 5 lekòl, 4 sant kominotè epi repare 3 ofelina, li fouye 111 pi. Li pèmèt fanmi jwenn plizyè milye galon dlo pwòp chak jou gras ak systèm pirifikasyon dlo
li enstale nan kominote yo. Pou kounyeya, l ap kolabore ak 39 vilaj pechè ki aktif nan depatman Sid, Sidès, Nip, Grandans, Lwès, ak 5 ki nan reparasyon, san konte plizyè milye timoun nan 165 òfelina ak 584 lekòl k ap jwenn pen lenstriksyon, manje ak swen sante nan tout depatman peyi a. Menm jan ak Kris la, Food For the Poor gen yon sansibilite espesyal pou timoun ak fanm k ap okipe yo. Oganizasyon an devlope plizyè pwogram pou touche fanm ansent, fanm k ap bay tete, timoun ki gen pwoblèm malnitrisyon elatriye. Pou mwa oktòb 2018 la sèlman, Food For the Poor sèvi 3013 fanm ak
timoun.

Mo pa direktè egzekitif la, Monseyè Oje Bovwa (Mgr Ogé Beauvoir)

Monseyè Oje Bovwa (Oge Beauvoir) ap dirije Food For the Poor depi lane 2016 ak yon ekip dinamik. Daprè Monseyè a, “Food For the Poor kwè se nan travay ak legliz yo l ap rive sèvi pòv yo pi byen, se nan sèvis pòv yo Wayòm Bondye a ap tabli toutbon vre.”

Òganizasyon an toujou kanpe pou travay lè gen gwo dezas. Se konsa tranbleman tè ki te frape zòn Nò ak Latibonit 6 oktòb 2018 la, Food For the Poor te gentan pote sekou bay popilasyon viktim nan atravè legliz ak lopital
nan zòn sa yo, pou yo ka jwenn manje, rad, medikaman ak lòt kalite materyèl.

Dènye mo

Travay Food For the Poor a gen anpil defi, se poutèt sa òganizasyon an bay lanmou, lacharite ak lapriyè anpil enpòtans. Food For the Poor se yon zouti Bondye ba nou pou montre lanmou Kris la pou sila yo ki gen plis bezwen
materyèl pandan nou kwè yo menm tou ka aprann nou anpil sou richès lanmou Kris la.

Food for The Poor an Aksyon / Sous foto : Entènèt
Share Button

Ou ka byen renmen sa yo tou

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *