Yon ane apre prestasyon sèman Jovnèl Moyiz kòm Prezidan peyi a, ki bilan?

7 fevriye 2017, Prezidan Jovnèl Moyiz (Jovenel Moïse) prete sèman kòm 58yèm prezidan Ayiti. Nèg bannann nan ki te rive ranpòte lamayòl ak anpil pwomès, te kontinye renouvle pwomès sa yo nan diskou envestiti li. Yon lane apre, an nou fè yon ti kout je pou nou wè ki kote nou ye.

Prezidan Jovnèl Moyiz te rive nan tèt peyi a ak 55% vòt yo nan yon eleksyon kote anviwon 21% moun ki gen laj pou vote te pran chimen biwo vòt. Menm jan ak fason sa toujou ye an Ayiti, te gen anpil bouch louvri sou reyalizasyon eleksyon sa yo, sa te mete anpil dout sou sa ki te ka pase
nan peyi a. Men, fwa sa a dout la te kontinye menm apre eleksyon yo, rapò a te fè kwè Prezidan eli a ta gen men l tranpe nan lave lajan sal. Gen kat (4) Senatè ki te menase bòykote prestasyon sèman an. Pou fini, Prezidan an te
prete sèman menm si se te dèyè do Senatè sa yo. Prezidan Jovnèl Moyiz pran gouvènay peyi a nan dat 7 fevriye 2017.
Pwomès nouvo Prezidan an trennen dèyè l Pi gwo pwomès Prezidan an fè
se mete lòd nan dezòd ak travay pou remanbre ekonomi peyi a. Sou kote de (2) tonton pwomès sa yo, te gen anpil lòt tankou :
estabilite politik ak makwo ekonomik, amelyore posiblite pou kreye djòb nan agrikilti, pwojè teleferik nan Nò, pèmèt moun k ap travay nan divès domèn jwenn kredi, itilize enèji ki ka renouvle yo nan agrikilti, kreye
10 zòn pwodiksyon agrikòl kap travay pou voye vann nan peyi etranje, pa gen kesyon ogmantasyon taks, kreyasyon 570 estrikti pou pwodwi nan tout
sezon anndan seksyon kominal yo, fè gwo refòm nan fonksyon piblik la, ogmante randman leta, diminye depans leta ap fè pou fonksyònman li, mete kanpe yon polis riral, lite kont koripsyon ak kontrebann.
Anmezi jou ap pase sou manda li a, se konsa Prezidan an ap kontinye fè plis pwomès toujou.
Se konsa li pwomèt pou li bay kouran 24 sou 24 nan tout peyi a nan mwens pase de (2) lane. Li pwomèt tou pou li konstwi ti Ayewopò nan divès vil nan peyi a tankou : Ansapit, Jeremi, Beladè, Gonayiv, Wanament, Ench, elatriye.
Nan tout ti vire tounen Prezidan an, li kontinye fè pwomès, fò ou ta di se kounyeya l ap mennen kanpay. Li pwomèt pou l fè tout moun jwenn bon dlo pou yo bwè epi konstwi baraj ak rezèvwa pou anpeche rivyè yo fè dega
lè yo desann. Li pral mete sant sante nan 130 seksyon kominal ak yon lopital nan chak komin. Chak lopital ap gen yon anbilans pou bay sèvis.

Nan sa ki gen pou wè ak lapwòpte, chèf leta a pwomèt l ap travay pou kreye 20 espas pou jete fatra k ap ranmase nan zòn metwopolitèn nan, paske se
yon sèl kote nou genyen jounen jodiya. Li anonse li pral kreye plis lekòl, konstwi plis inivèsite epi mete bon jan twalèt ladan yo.
Pou moun k ap pase mizè pou fè kat idantifikasyon nasyonal yo,
Prezidan an pwomèt kat sa a pral fèt nan tout seksyon kominal.
Yon lane apre, ki bilan ?
Apre prestasyon sèman Prezidan Jovnèl Moyiz, kontrèman ak fason sa te konn pase pou lòt prezidan ki te vini anvan l yo, li te rive chwazi premye Minis li epi moute Gouvènman li nan yon sèl kout kle. Pwovèb la di « Degoute miyò pase pa pipi », men gen ti gout pipi yon moun fè ki tèlman
piti, li dwe al wè yon doktè serye pou l resevwa swen. Se vre, li rete
anpil tan devan l toujou, men, okenn nan gwo pwomès yo poko
materyalize. Sa pa vle di anyen pa fèt, kèk ti bagay nan bon sans
oswa nan move sans rive reyalize kanmenm, sitou gras ak bon relasyon ki genyen ant pouvwa Egzekitif la ak pouvwa Lejislatif la. Pami reyalizasyon yo, nou ka site :
– Ogmantasyon pri tout kalite gaz nou itilize an Ayiti. Gaz pwopàn nan tèlman vin chè kounyeya, tout moun ap mande si se pa yon konplo ki pou fini ak ti rès pyebwa nou rete yo,

– Ogmantasyon taks ak pri dokiman moun bezwen nan men leta tankou paspò, matrikil fiskal, elatriye, nan bidjè 2017-2018 la. Yon mezi anpil moun kwè ki retire lajan nan pòch popilasyon an epi anpeche manje antre nan
asyèt li, – Mete enfrastrikti nan plizyè lopital pou akeyi fanm k ap akouche.
Inogirasyon yon lopital nan komin Ansapit ak kèk sant sante nan menm komin nan,
– Lansman travay konstriksyon wout Kafou Jòf – Ansafolè a, menm si moun yo ap rete tann kisa sa ap bay anvan yo bat bravo, – Kreyasyon kèk sant kote yo resevwa demand paspò ak kat idantikasyon nasyonal,
– Lansman karavàn chanjman an nan depatman Latibonit nan dat premye me 2017. Aktivite sa a ki vin parèt kòm prensipal chwal batay Prezidan an jwenn anpil kritik. Nan jan karavàn nan fonksyone a, sa poze kesyon ki
plas Majistra yo, KAZEK yo ak Ministè konsène yo genyen nan yon zòn. Li plis sanble se Prezidan an k ap fè tèt li parèt. Anpil vwa leve tou pou di karavàn nan pa pote rezilta vre.
Aktivite a kite Latibonit nan dat premye jiyè epi pran direksyon gran Sid la kote siklòn Matyou te ravaje nan kòmansman mwa oktòb 2016 la. Prezidan an anonse karavàn nan ap retounen nan Latibonit anvan lontan, sa ki sanble konfime apre pasaj li nan depatman sa a, tout bagay pa woz.
Antouka premye rekòt diri apre pasaj karavàn nan sot fèt, nou pa konn si kantite a ogmante men nou wè pri diri a pa bese.
Ki espwa pou ane 2018 la ?
Nou pa konnen kisa nou ka espere lè nou wè pa gen anpil bagay ki fèt poutan bwat pwomès la ap ogmante chak fwa Prezidan an fè yon soti nan laprès. Nou swete sèlman pandan ane sa a gouvènman an fè jefò pou l materyalize pil ak bann pwomès yo, nan enterè tout moun, sitou sa ki pi fèb
yo. Pèp ayisyen an bezwen yon leta k ap travay pou amelyore kondisyon lavi li toutbon vre nan je tout moun. Lè sa a se pèp la menm k ap tounen pòt pawòl Gouvènman an.

Share Button

Ou ka byen renmen sa yo tou

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *