Medam yo se premye temwen rezireksyon Jezi a

Fèt Pak la se moman ki pi enpòtan nan lavi nou kòm kretyen. Se moman nou komemore soufrans, lanmò ak rezireksyon Kris la. Sila yo te maltrete a, yo te kloure sou kwa a, li kraze lanmò anba pye l, li leve byen vivan. Ane sa a pandan n ap selebre ak kè kontan gwo mirak Papa Bondye fè pou Pitit li a, an nou vire gade wòl medam yo ki se premye temwen rezirèksyon an.

1. Tandans pou minimize wòl medam yo nan transmisyon lafwa

Medam yo jwenn kavo a vid / Sous foto : Entènèt

Nou toujou gen tandans mini­malize wòl medam yo nan sa nou rele transmisyon lafwa a. Se pa kounye la sèlman, men deja depi nan tan lontan, pou pa di depi nan konmansman Legliz la. Se vre nou deklare « Legliz la se sou apot yo li bati ». Men nan li m ap li levanjil yo, mwen pa ka retire lide nan tèt mwen pou di se sitou grasa medam yo ki te akonpanye Jezi ki fè apot yo te souke kò yo.

2. Tout Levanjil yo dakò prezans medam yo

Tout levanjil yo dakò pou di apre yo arete Jezi nan jaden Jetse­mani a, tout apot yo kouri kite l (Mt 26,56 ; Mk 14, 50; Lk 22,54; Jn 18,15), sof Pyè ki sanble swiv Jezi jis nan lakou kay Gran Prèt la kote l ap deklare Jezi sa a li pa janm konnen li (Mt 26,69-75; Mk 14,6-72; Lk 22,56-62; Jn 18, 25-27 ). Se klè, tout gwo gason sa yo te pran pè, yo te kapon­nen epi yo te kouri kite Mèt yo a tou sèl pou kont li devan bann otorite yo ki te prèt pou devore li. Pandan tout pwosè kondana-syon amò Jezi a, pandan tout chemen lakwa li a jis sou mòn Gòlgota andeyò lavil la, nou pa tande anyen ankò sou disip Jezi yo. Sanble yo lwen, byen kache yon kote an sekirite.

Jezi selebre Fèt Pak la ak disip yo / Sous foto : Entènèt

Men levanjil yo rakonte nou ki­jan gen kèk fanm ki rete fidèl ap swiv Jezi jis anba lakwa (Mt 27,55-57; Mk 15,40.47; Lk 23,55; Jn 19,25 ). Menm si yo rete yon ti jan lwen ap gade, men yo la. Y ap swiv tout sa k ap pase. Yo vre­man temwen lanmò Jezi sou la-kwa. Y ap swiv… Y ap gade kote yo mete kò a epi kijan yo bouche bouch kavo a ak yon gwo bout wòch. Kote apot yo ? Èske ga-son pa t gen dwa pwoche ? Kan­menm nou tande Nikodèm ak Jozèf moun Arimati te la. Men medam yo la toutbon. Y ap veye tout bagay : kote yo mete kò Jezi epi kijan yo bouche twou kavo a, jan otorite yo fè mete gad ap veye kavo a pou yo pa vin vòlò kadav la epi an menm tan yo kò­manse reflechi kijan y ap pral fè pou benyen kadav la.

Medam yo swiv Jezi depi Galile jiska Jerizalèm

Depi Galile medam yo t ap swiv Jezi pou yo koute li (Mt 27, 55; Mk 15,41; Lk 8, 1-3 ), se pa kou­nye a, lè li pi bezwen prezans yo bò kote l, pou yo ta kouri kite li menm jan ak apot li yo. Non, Jezi se moun pa nou, n ap toujou fè sa ki nesesè, sa ki devwa nou pou li jwenn tout diyite li merite menm nan lanmò li.

Se konsa, apre jou saba a, pre­mye jou semèn nan, byen bonè avan solèy leve, medam yo deja sou pye pou ale nan kavo a pou al anbome kò Jezi a (Mt 28,1 ; Mk 16,1 ; Lk 24,1 ; Jn 20,1). Tou deside, san yo pa kalkile danje yo, gad yo ki devan kavo a epi tou kilès k ap woule gwo wòch la ki devan bouch kavo a, yo deja nan wout la. Anyen pa ka fè yo pè…. Ala sezisman pou fanm vanyan sa yo, lè yo wè wòch la gentan woule. Èske yo te vin vòlò kadav la vre ? Non, gras a Dye. Se Bondye menm ki te fè travay li. Se sa zanj yo fè medam yo konnen. Non, nou pa bezwen pè, li vivan, li leve vivan jan li te pale sa davans. Konsa se medam yo ki premye temwen leve vivan Jezi pami mò yo. Se yo menm zanj yo konfye misyon an pou pote Bon Nouvèl sa a bay apot yo. Konsa, yo pa sèlman premye temwen leve Jezi a, men tou se yo menm ki premye misyonè Bon Nouvèl la.

Kritè ki fè yon moun vin apot

Nan liv Travay Apot yo (Ch 1,22) nou li kritè pou yon moun vin apot. Se lè yo deside pou ran­plase Jida a. Fòk se yon moun ki te toujou mache avèk Jezi epi pou li kapab sèvi temwen, Jezi te leve soti vivan nan lanmò. Èske se pa medam yo ki te fè disip yo konnen Jezi leve byen vivan? San kouraj medam yo èske apot yo ta janm konnen Jezi leve vivan ? Èske lè sa a se pa pito youn nan medam vanyan sa yo ki te pou merite plas la ? Sèlman sosyete Jwif la potko rive nan egalite gason ak fi.

Pè Gido Vandecandelaere, cicm

Share Button

Ou ka byen renmen sa yo tou

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *