MESAJ PAP FRANSWA (FRANÇOIS) NAN OKAZYON KARÈM 2019 LA

Kreyasyon an pa ka tann ankò moman delivrans pitit Bondye yo (Women 8, 19)
Chak ane, ak konkou Manman nou Legliz la, Bondye Granmèt la, « bay kretyen yo chans pou yo prepare fèt Pak la ak yon kè pwòp » (Prefas Karèm 1), pou yo kapab jwenn lavi tou nèf Kris la ofri a. Se konsa nan mesaj Pap Franswa pou Karèm 2019 la, li fè nou konprann konvèsyon nou ap ede nou sove kreyasyon an. Pap la ofri nou twa (3) pwen k ap ede nou reflechi pou akonpaye chemen konvèsyon nou an pandan Karèm nan.

1- Delivrans Kreyasyon an

Nan premye pwen an Pap Franswa pale sou delivrans tout kreyasyon an. Li fè konprann si lòm te viv vrèman tankou pitit Bondye, si li te kite Lesprisen an gide li (cf. Women 8, 14) epi li mete kòmandman li yo an pratik, ebyen li t ap pran swen kreyayon an byen tou. Malerezman, nan mond sa jounen jodiya, yo toujou ap menase amoni delivrans la pwodi a akoz fòs fènwa peche ak lanmò.

2 – Fòs destriksyon peche a

Nan dezyèm pwen an, Pap la envite nou gade kòman peche a se yon fòs destriksyon. Lè nou pa viv tankou pitit Bondye, nou deplwaye anpil fwa yon seri konpòtman ki detwi pa sèlman pwòp lavi nou, men lavi pwochen nou ak lòt kreyati yo tou. Libètinaj la anpare nou tèlman li mennen nou tou dwat nan vyolasyon tout limit kondisyon lèzòm ak lanati mande nou pou respekte. Nou tonbe nan banbòch san kontwòl tankou payen, sila yo ki pa gen Bondye pou referans aksyon yo, yo san espwa, san avni (cf. Lasajès 2, 1-11). Si nou pa dirije nou nan direksyon Pak la, Rezireksyon an, l ap vin klè nèt se lojik « gen tout bagay rapid » ansanm ak « toujou gen plis » la k ap fin pa enpoze l.

Sa ki lakoz tout mal yo, nou konnen yo, se peche ki, depi li te parèt nan mitan lèzòm, te brize tout kominyon nou ak Bondye, ak lòt yo epi ak kreyasyon nou makònen ak li a ak tout kò nou an. Kominyon ki brize a vin kreye yon move rapò, relasyon ant lèzòm, yon move relasyon ak
anviwònman an kote n dwe viv ansanm nan. Sa lakoz jaden an tounen dezè (cf. Jenèz, 3, 17-18). Se peche a ki pouse moun nan kwè li se « dye » kreyasyon an, li konsidere l tankou sèl chèf li, li kapab itilize l jan li vle menm si se pa konsa Kreyatè a te vle. Li itilize li pou pwòp enterè pèsonèl li nan detriman lòt yo ak anviwònman an.

Tan karèm se tan penitans/ Sous imaj la : Entènèt

Pap Franswa fè nou konprann, lè nou abandone kòmandman Bondye a, lwa renmen an, se lwa ki pi fò yo k ap toujou enpoze l sou sila yo ki pi fèb
yo. Peche a ki abite nan kè moun nan (cf. 7, 20-23) – ki prezante karakteristik avaris, anvi dechennen pou byennèt san limit, mepri pou byen lòt yo, e pafwa menm pou byen pa l – li lakoz esplwatasyon kreyasyon an, moun ak anviwònman an. Yo rive menm konsidere nenpòt anvi tankou yon dwa, men malrezman l ap fini kanmenm yon jou pa detwi l.

3 – Fòs gerizon konvèsyon an ak padon

Twazyèm pwen an envite nou gade kòman konvèsyon an gen yon fòs ki kapab geri nou, ki kalite gras nou kapab jwenn ak padon Granmèt la. Se poutèt sa, tout kreyasyon an bezwen prese prese pou pitit Bondye yo jwenn delivrans, sila yo ki vin tounen « yon kreyasyon tou nèf »: “moun ki rankontre Jezikri nan lavi l, li vin yon kreyati tou nèf. Mond ansyen an disparèt, men se mond tou nèf la ki rete”. Menm jan ak reyalite sa, kreyasyon an kapab viv Pak la tou: antre nan yon syèl tou nèf ak yon tè tou nèf. (Cf. Ap 21, 1). Chemen Pak la mande n pou nou renouvle kè nou kòm kretyen gras ak konvèsyon epi ak padon, yon fason pou nou kapab viv tout richès Pak la pote.

Enpasyans nou genyen an, kreyasyon an n ap tann nan, l ap rive lè pitit Bondye yo va jwenn delivrans, sa vle di lè tout kretyen yo va rive konvèti toutbon vre. Se tout kreyasyon an, ansanm ak nou, ki envite pou n soti nan esklavaj degradayon an, pou n kapab antre nan libète pitit Bondye yo. Kidonk, se Karèm nan ki senbòl konvèsyon an. Li mande kretyen yo pou yo entegre, nan yon fason pi konkrè, fèt Pak la nan lavi pèsonèl yo, nan fanmi yo ak nan sosyete a, sitou lè y ap fè jèn, y ap lapriyè epi y ap fè lacharite.

Fè Jèn, sa vle di aprann chanje konpòtman anvè lòt moun epi anvè kreyati yo : pou nou konbat tantasyon nou genyen pou n devore tout bagay pou n satisfè dezi nou, pou nou dakò soufri poutèt lanmou, paske se li li kapab konble vid ki nan kè nou.

Lapriyè pou n bay idolatri do epi sispann wè tèt nou sèlman, pou nou rekonèt nou bezwen Bondye Granmèt la ki gen kè sansib. Pratike lacharite
pou n kite vye panse pou viv nan chache pran tout richès pou nou, nan lide pou asire yon demen ki pa nan men nou. Bon lide a se rejwenn kè kontan nou nan plan Bondye pou kreyasyon an, nan renmen Li, nan renmen frè ak sè nou yo toupatou sou latè. Se la n ap jwenn kè kontan nou.

Pou fini, Pap la envite n nan tan karèm sa pou n antre nan dezè kreyasyon an pou l retounen jaden ankò epi nan kominyon ak Bondye, jaden ki te la anvan peche orijinèl la (Cf. Mk 1, 12-13; Is 51, 3). Li swete pou karèm nou an refè menm chemen an pou mennen espwa Kris la ba kreyasyon an, yon fason pou li menm tou li soti nan esklavaj degradasyon. Pap la di nou pa kite bon okazyon sa pase ! Se pou n mande Bondye ede nou mache sou yon vrè chemen konvèsyon. Se pou n vire do bay egoyis, se pou n bay tèt nou direksyon Pak Jezikri a. An n apwoche frè ak sè nou yo ki nan difikilte pandan n ap pataje ak yo kado espirityèl ak materyèl nou genyen yo.

Vatican, 4 oktòb 2019, jou ki te Fèt Sen Franswa d Asiz la.

Tradiksyon :Pè Gari Basyen ak Angelo Jozèf Kanbri

Share Button

Ou ka byen renmen sa yo tou

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *