Enstalasyon kanonik nouvo Evèk Dyosèz Jakmèl la: Monseyè Marie Erick Glandas Toussaint

Jou ki te 9 Mas 2019 la Dyosèz Jakmèl la te resevwa anpil moun ki soti toupatou pou vin viv gwo seremoni relijyez kote Legliz Katolik Ayiti a, pa lantremiz Nonsyati Apostolik la ak Konferans Episkopal la, te enstale yon nouvo Evèk, Monseyè Mari Erik Glandas (Marie Erick Glandas Toussaint), nan tèt dyosèz la. Se ak an­pil kè kontan moun Jakmèl te viv gwo evènman sa a Jounal Bon Nouvèl vin pataje ak nou nan edisyon sa a.

Monseyè Erik Glandas, Nouvo Evèk Jakmèl / Sous foto : Dirèk 6

1. Nominasyon nouvo Evèk Jakmèl

Pèp kretyen katolik ki nan Dyosèz Jakmèl la te resevwa ak anpil kè kontan nouvèl ki te soti nan Non­syati a kote Monseyè Ejèn Matin N. (Eugène Matin Nugent) te anon­se tout legliz d Ayiti a, Pap Fran­swa te chwazi Monseyè Mari Erik Glandas Tousen, ki te evèk oksilyè Achidiyosèz Pòtoprens la, pou vin Evèk dyosezen nan Jakmèl, dat ki te 8 desanm 2018 la. Syèj episko­pal dyosèz sa a te vid (vakan) depi 23 Sektanm 2018 la (dapre Kanon 416), jou Monseyè Lone Satine (Launay Saturné), ansyen Evèk li a, te transfere epi enstale pou vin Achevèk metwopoliten Achidyo­sèz Kap Ayisyen an. Se te Monseyè Sovè Kontan (Sauveur Content) ki t ap administre dyosèz la ansanm ak yon kolèj konsiltè nan tan sa a.

2. Mesaj nouvo Evèk Jakmèl la

2.1. Fòk gen chanj­man nan peyi a

Monseyè Mari Erik Glandas Tousen, nan okazyon enstalasyon li kòm nouvo evèk dyosèz Jakmèl la, te kòmanse mesaj li pan­dan li fè sonje yon dat istorik nan peyi d Ayi-ti, ki se dat Pap Jan Pòl II (Jn Paul II) te vizite peyi a. Monseyè Erik fè nou wè kòman dat enstalasyon li an gen kowensidans ak vizit Pap la ki te fèt soti 2 pou rive 9 Mas 1983. Monse­yè a fè nou sonje tou fraz enpòtan Sen Jan Pòl II te pwononse nan vizit li a : « fòk bagay yo chanje isit la. Fòk nou bay pòv yo espwa ».

Monseyè Erik te reprann mesaj sa ankò, pou li di : « wi, jodiya menm, fòk bagay yo chanje toutbon vre nan peyi sa a». Se nan moman difi­sil peyi nou ap travèse a, pèp Jak­mèl la akeyi li kòm nouvo Pastè yo, se pou sa, malgre bagay yo difisil, se ak kè kontan ak men l yo byen lou­vri bay Granmèt la, li vin selebre ak dyosèz la ki akeyi li pou di Bondye Papa a mèsi paske li konfye li gwo reskonsablite legliz Jakmèl la.

2.2. Mo salitasyon ak remèsiman nan okazyon an

Premye mo remèsiman Monseyè Erik se pou te salye memwa defen Monseyè Gi Poula (Guire Poulard) ki te fonde dyosèz sa a. Apre sa Monseyè Erik Glandas te remèsye otorite nan depatman Sidès yo ki te prezan nan seremoni an, tankou reprezantan minis afè etranje ak kilt la, senatè yo, depite yo, delege, otorite jidisyè yo, manm kolekti-vite teritoryal yo, elat. Li salye epi remèsye Monseyè Ejèn Matin, Nons Apotolik an Ayiti, pou disponiblite l pou travay ak legliz Ayiti a. Li mande li pou l transmèt rekonesans li bay Pap Franswa e li di l ap rete nan bonjan kominyon ak li. Remèsiman byen espesyal pou Eminans la, Ka­dinal Chibli Langlwa (Chibly Lan­glois) ki se pitit dyosèz Jakmèl la. Monseyè Erik di « se yon gras li ye pou yon evèk pou gen yon Kadinal kòm yonn nan dyosezen ou ». Li di l konte sou konsèy li ak lapriyè l.

Kadinal Chibli Langlwa /
Sous foto Dirèk 6

Li bay gwo salitasyon ak remèsiman pou Prezidan Konferans Episkopal la, Monseyè Lone Satine, Achevèk metwopoliten nan Kap Ayisyen, predesesè li. Pandan pasaj li nan tèt dyosèz la, li te bay prèv, li se yon gran Pastè, yon konstriktè. Li di li mèsi pou sa l te ye pou dyosèz la. Yon salitasyon espesyal tou pou tout frè evèk li yo nan konferans la ki te deplase pou bay temwayaj kominyon ak solidarite yo ak li. E li te menm di : « nan Konferans la pa gen kesyon jenerasyon, yo fòme yon kominote fratènèl ».

Monseyè yo nan enstalasyon Nouvo Evèk la, / Sous foto : Dirèk 6

Mo espesyal pou Monseyè Sovè Kontan (Sauveur Content) kote Monseyè Erik remèsye li pou gwo travay li te fè kòm administratè dyo­sèz la nan moman syèj la te vid la. Li di li mèsi paske li te fè l ak tout kè l, li konte anpil toujou sou kolabora­syon li. Li te salye epi remèsye tout pè dyosèz la pou bèl akèy yo te ba li depi premye rankont yo te genyen an. Evèk la di li konte anpil sou es­pri kolaborasyon yo tout, yon fason pou yo kapab fè legliz ant yo menm epi ak pèp Bondye a.

Monseyè Erik Glandas ak Monseyè Lone / Sous foto : Dirèk 6

Li pwofite tou pou remèsye tout Pè yo ki soti toupatou pou vin patisipe nan seremoni sa a. Monseyè Erik pa te bliye salye epi remèsye tout reli­ye ak relijyez yo, tout seminaris yo, manm fanmi li yo, epi tout moun alawonnbadè.

2.3. Mesaj Levanjil la nan okazyon an

Levanjil ki te pwoklame nan oka­zyon an se te Sen Jan chapit 10, pran nan vèsè 11 pou rive nan vèsè 18. Se Levanjil kote Jezi prezante nou li se bon Pastè a. Sila ki konnen mouton li yo e ki bay lavi li pou yo. Li renmen mouton l yo, e yo menm yo koute vwa l. Jezi veye sou yo, li pwoteje yo kont move lawon, kont lou anraje. Gen yon sèl Pastè, yon sèl twoupo. Se poutèt sa, Monseyè Erik di, fòk nou evite nenpòt kòman pou pa gen mouton deyò pak la, pou pa gen mouton ki egare, ki fè chemen pou kont yo. Li fè remake sa Pap Franswa te di Evèk yo an Itali : « yon Pastè vle di: kwè chak jou nan gras Bondye, kwè nan fòs ki soti nan Granmèt la, malgre feblès li, pou l kapab kenbe san fay reskon­sablite l genyen pou mache devan twoupo li; vin Pastè vle di tou se pou dispoze mache nan mitan twoupo l, mache dèyè l, pou kapab koute sila yo k ap soufri nan silans epi pou soutni sila yo ki santi yo pa kapab ankò, pou ede yo mache, pou ba yo asirans epi ba yo espwa ».

Pap la di tou Pastè a dwe gen sant mouton l yo. Pastè a ki pa priye e ki pa aji dapre plan Bondye, p ap janm kapab pote odè twoupo l yo. Mon­seyè Erik Glandas di, si Pastè a pa gen bon kè, si li pa gen charite pou mouton l yo, li kapab tounen yon boksè pou yo. Li di pitit Jakmèl yo, li vle rete fidèl ak deviz episkopal li a ki se « Caritas semper Caritas », se pou sa, kòm nouvo Pastè dyosèz sa, l ap mache devan yo ak gras Bon­dye pou montre yo chemen an; l ap mache nan mitan yo pou ede yo viv nan tèt ansanm; l ap mache dèyè yo pou evite pa gen okenn moun ki rete dèyè epi ki mete yo akote.

Monseyè yo nan seremoni enstalasyon Nouvo Evèk la
Sous foto : Dirèk 6

2.4. Plan ak vizyon Pastoral

Monseyè Erik Glandas di li pral travay ansanm ak tout moun pou yo rive tabli yon plan pastoral pou devlopman entegral, dirab nan dyo­sèz depatman Sidès la, san l pa gen anbisyon ni awogans pou li bliye oubyen elimine tout estrikti ki te deja an plas nan dyosèz la depi 31 ane pase yo. Li anonse li vle ran­fòse fòmasyon pèmanan klèje a nan dyosèz la, e tout direktè chapèl yo, tout gwoup pastoral yo konsène. Li site mesaj Pap Franswa ki di li vle yon Legliz pòv ak pòv yo, yon leg­liz ki tankou yon lopital k ap panse blese fidèl yo. Yo di li dyosèz Jakmèl la se yon dyosèz ki soti nan kotdefè pou rive Ansapit, se pou sa l ap kite biwo l pou l mete djin li ak tenis li pou l mache al vizite tout rankwen nan dyosèz la. Li vle rankontre tout pè yo kote y ap travay la paske l konnen gen nan yo k ap travay nan kondisyon ki vrèman difisil.

Li konnen tou doulè anpil fanm ak gason nan Jakmèl, Bondye konn doulè yo tout, li gen yon mesaj pou yo tout, yon mesaj espwa. Nan mo­man sa kote tout moun envite pou pwoteje kreyasyon an, li pral fè tout sa ki posib pou marye lafwa ak ekoloji, sa vle di mete lafwa nan sè­vis pwoteksyon anviwònman an.

2.5. Dènye mo

Pèp Bondye a nan enstalasyon Nouvo Evèk la
Sous foto : Dirèk 6

Pou fini mesaj li, Monseyè Erik remèsye moun Jakmèl pou bèl akèy yo te ba li lè l t ap antre nan vil la, li wè kòman yo konn akeyi moun, li ta renmen viv akèy sa pandan tout tan l ap gen pou pase ak yo nan tèt dyosèz la. Monseyè Erik Glandas di li vle rete fidèl nan misyon Pap la ba li a, ak tout limit li yo, l ap chèche chak jou pou kenbe vivan nan lavi l temwayaj Jezi bay nan Levanjil la, ki se bon Pastè a, ki toujou sansib pou mouton ki blese yo, ki fatige, ki egare yo. Ak entèsesyon sen Pa-twon dyosèz la, Jak ak Filip, epi anba je Manman Mari, li konfye mi­syon sa a tout dyosèz Jakmèl la bay Bondye.

3. Prezantasyon dyosèz la

Dyosèz Jakmèl la te fonde jou ki te 25 fevriye 1988 ak + Monseyè Gi Poula ki te dirije li pandan 21 lane. Bondye Papa a te rele l bò kote l nan lanwit dimanch 9 desanm pou louvri lendi 10 desanm 2018 la nan lopital Sen Franswa de Sal . Se pou nanm li repoze an pè. Apre se Mon­seyè Lone Satine ki te vin dirije dyo­sèz la kòm 2èm evèk soti lane 2010 pou rive nan lane 2018. Monseyè Erik Glandas ki sot enstale jou ki te 9 Mas la se twazyèm evèk Jakmèl la ki gen jounen jodiya 31 pawas ak yon kazi-pawas ki etann yo sou tout depatman Sidès la.

Pè Gari Basyen, CICM
Dirèk 6

Share Button

Ou ka byen renmen sa yo tou

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *