Monseyè Maks Lewa Mezidò (Max Leroy Mésidor), Nouvo Achevèk Metwopoliten Pòtoprens

Jou ki te 6 Janvye 2018 la, nan Katedral Tranzitwa Achidyosèz Pòtoprens la, te gen yon gwo selebrasyon kote Monseyè Maks Lewa Mezidò te pran tèt Legliz Ayiti a kòm 11èm achevèk metwopoliten an. Bon Nouvèl ap fè yon prezantasyon pou lektè li yo sou sa ki te pase nan jounen sa a.

1- Nominasyon nouvo Achevèk la

Kanon 401.1 nan dwa kanon Leglizla di : « Lè Evèk la rive gen 75 ane, l ap prezante demisyon li bay Papla k ap konble vid la apre li fin etidye tout sikonstans yo». Apre Monseyè Gi Poula (Guire Poulard), ki te achevèk metwopoliten Pòtoprens lan te prezante demisyon li poutèt li rive nan laj retrèt li, Pap Franswa nome Monseyè Maks Lewa Mezidò (Max Leroy Mésidor), Achevèk metwopoliten nan Pòtoprens. Se Nons apostolik la, Monseyè Ejèn Maten N. (Eugène Martin Nugent), ki te anonse l piblikman jou ki te 7 oktòb 2017 la, an menm tan an tou Pap la te nome Monseyè Silven Dikanj (Sylvain Duchange) administratè achidyosèz pandan yo t ap tann dat enstalasyon nouvo achevèk la.

Akèy Achevèk Wawa te koumanse depi Kwadèboukè
Sous foto: Entènèt

2- Enstalasyon nouvo Achevèk la

Jou ki te 6 Janvye 2018 la, se te jouanivèsè Monseyè Gi Poula achevèk emerit la ak Monseyè Maks LewaMezidò (Max Leroy Mesidor) nouvo achevèk la, toulede (2) te prannesans nan menm jou sa a, fèt epifani oubyen fèt lewa, jan noudi l nan peyi a, e se menm dat sa a ki te chwazi pou entalasyon an.Jou sa a se te yon bèl jounen pou Legliz d Ayiti a nan Katedral tranzitwa achidyosèz Pòtoprens la, kote tout otorite relijyez yo ansanm ak tout otorite politik yo, reprezantan kò diplomatik la, sosyete sivil la ansanm ak pèp Bondye a te reyini pou selebre ak kè kontan pou akeyi nouvo achevèk la. Pami otorite politik yo nou kapab site Prezidan Repiblik la, Ekselans Mesye Jovnèl Moyiz (Jovenel Moïse) ak madanm li Matin Moyiz (Martine Moïse), Premye Minis la, mesye Jak Gi Lafontan (Jack Guy Lafontant), Prezidan Sena Repiblik la, Onorab Youri Latòti (Youri Latortue), Prezidan chanm depite a, Onorab Cholzè Chansi (Cholzer Chancy), Prezidan kou kasasyon an Mèt Jil Kantav (Jules Cantave), elatriye.

Seremoni an te kòmanse ak yon long pwosesyon depi nan lakou acheveche a pou rive nan Katedral tranzitwa Notre Dam Asonmsyon an. Nouvo achevèk la te rive nan posesyon an ak lèt kanonik Pap la te nome li achevèk metwopoliten achidyosèz Pòtoprens la. Te gen yon prezantasyon jeneral sou sitiyasyon achidyosèz la sou plan ekonomik, soyal epi relijyez ak pastoral, men sitou tout gwo defi k ap tann li yo.

3- Prèch ak mesaj nouvo achevèk la

Nan omeli 11èm achevèk metwopoliten an, Ekselans Monseyè Maks Lewa Mezidò te pwononse jou sa a, te fè nou sonje nan ki tan litijik nou ye, tan fèt Nwèl la kote Bondye vin fè li tou piti, yon Bondye pòv. Nan Jezi, se Bondye menm ki vin jwenn nou anvan pou l fè nou viv renmen san limit li a, menm lè nou ba l do. Se pou n di Bondye sa a mèsi ak tout kè nou, pou nou adore li menm jan wa maj yo te adore l.

3.1- Mo byenvini ak remèsiman

Achevèk Wawa ak lèt nominasyon an nan men l
Sous foto: Entènèt

Achevèk la te di Bondye mèsi poutèt selebrasyon sa kote l ap pran tèt achidyosèz la, li di li mèsi paske li te sakre li evèk jou ki te 28 jiyè 2012 la. Li te di nou : « Se ak tout sajès lafwa mwen, ansanm ak baton pastè epi pèleren mwen, mwen vin entegre mwen nan gran fanmiy ki fòme achidyosèz Pòtoprens la ». Li envoke lagras Bondye sou tout peyi a e an patikilye sou Prezidan Repiblik la ak madanm li, Premye Minis la, tout manm gran pouvwa leta yo, pè yo, manm kò diplomatik yo, reliye ak relijyez yo, Evèk yo, tout fidèl katolik ak non katolik yo.

Li te fè konnen se Bondye ki rele l ki mande l kite legliz ki nan achidyosèz Okap la, pa lantremiz Pap Franswa, pou l kite travay pastoral li t ap fè a pou li vin pran chaj achidyosèz Pòtoprens la. Monseyè Lewa, fè konprann se yon deplasman ki difisil anpil pou li nan moman li te kòmanse konnen, konprann, epi renmen fidèl yo, pè yo, relijye yo nan achidyosèz Okap la. Se ak santiman melanje ak ensètitid, men tou ak esperans li te di moun yo orevwa. Se konsa li konprann epi li reviv tout soufrans Apot Pòl te viv yo, lè li te gen pou li te kite Legliz Efèz la. Se nan men Bondye li remèt tout sitiyasyon sa yo, e li mande li pou li fòtifye l devan tout gwo misyon sa li genyen pou li vin yon Pastè, yon sèvitè, anseyan, pè, minis Legliz la. Li konfye misyon sa a bay Manman Mari, Notre Dam Asonmsyon, ki se patwòn Katedral la.

Achevèk la remèsye prezans Kadinal la, eminans Chibli Langlwa (Chibly Langlois) ansanm ak lòt evèk yo ki vin kore li, sa ranpli li ak kè kontan. Sa se yon temwayaj sou inite ki genyen nan mitan yo, epi li konte anpil sou soutyen yo, sou lapriyè yo. Li di yon mo espesyal pou Monseyè Gi Poula (Guire Poulard) achevèk emerit la, li di li mèsi pou tout sa li te ye pou achidyosèz la, pou tout travay li te fè yo. Li di l ap toujou rete ouvè pou resevwa tout konsèy li yo.

Monseyè Maks Lewa adrese yon remèsiman espesyal pou Prezidan Repiblik la, ak madanm li, pou manm gouvènman an, ansanm ak tout lòt otorite leta yo. Li fè yo sonje prezans yo makonnen ak Konkòda ki te siyen ant Leta ayisyen ak legliz katolik la depi 1860, nan sousi pou ede peyi a vanse an favè tout pèp ayisyen an.

Achevèk la remèsye legliz lokal ki nan Okap la pou bon jan kolaborasyon yo, sa ap rete grave nan kè li pou tout tan : « Nou se zanman m, m a vin wè nou, kay an nou se kay an m ».

3.2- Mo sou tèks biblik yo

Se apre li fin salye epi remèsye tout Legliz d Ayiti a ansanm ak Evèk ki soti Dominikani ak nan Zantiy yo, li antre nan tèks biblik ki te pwoklame nan okazyon fèt epifani an. Dapre sa ki te li nan Lèt apot Pòl te ekri pou legliz Efèz la, Achevèk la fè nou konprann, Legliz Jezikri a toujou gen moun k ap veye sou li, Bondye pa vle dezòd lakay li, li vle pou gen moun ki konsakre pou veye sou pèp li a. Se misyon pè yo ak evèk yo, pou yo gide pèp Bondye a, pou yo fòme li, pou akonpaye li. Nan dezyèm moso labib la, Sen Jan fè nou konnen moun ki gen Pitit Bondye a nan lavi yo ap jwenn lavi ki p ap janm fini an, sila yo ki pa genyen li yo p ap gen lavi sa. Monseyè a di nou nan sans sa a moun ki pa gen Jezikri nan lavi p ap janm gen kè kontan, se yon moun ki san bousòl. Jezi dwe tounen poto mitan lavi nou ak fanmi nou yo.

Nan Levanjil Mak la, chapit 1, 7 -11, kote Janbatis, moun Bondye voye a pou anonse nou yon batèm konvèsyon, Jan anonse nou sila k ap vini an, li pi gran pase l, l ap batize nou nan Lesprisen an. Li menm li batize nan men l, san l pa te konnen peche, men li resevwa nan men Papa a misyon pou li anonse tan delivrans la rive. Pòv yo pral tande bon nouvèl la, avèg yo ap wè, enfim yo ap mache, moun ki soud yo ap tande, se yon tan nouvo nan istwa ak lavi pèp Bondye a. Nou menm tou ki batize nan lanmò ak rezireksyon Kris la, se manm kò Kris la nou ye, nou gen obligasyon pou nou kolabore pou devlopman Legliz la, pou bon nounèl anonse e sitou pou nou bay bon jan temwayaj sou lavi nou kòm kretyen.

3.3- Kisa yon evèk ye?

Nou dwe anonse Jezikri pou fè konnen li toupatou, pou l rive jwenn moun ki poko konnen li. Se pou sa gen evèk, se pou sa yo sakre pè yo ak dyak yo. Yo gen devwa pou yo pran swen pèp Bondye a, pou yo anonse bon nouvèl la ki se bay lavi, bay soulajman ak lapè. Yo pa sèlman administratè tankou fonksyonè yo, men se moun k ap revele gras Bondye ki vin sove nou. Vin evèk se yon gras Bondye li ye, men se yon gwo chay ki sou do li, poutèt gwo konfyans sa a Legliz la fè li a. Se pou sa, yon evèk se pa yon prens, menm jan pap Franswa konn di li, pa genyen prens anndan Legliz la, genyen sèvitè.

3.4- Mo pou pèp Bondye a nan achidyosèz la

Monseyè Lewa fè pèp Bondye ki nan achidyosèz la konnen li renmen yo anpil, e li menm li nan men yo. Li di li vin Pòtoprens pou tout moun e se Bondye menm ki voye l jwenn yo. Se la Bondye plante l pou l kapab donnen, bay bon fwi. Nan kè li gen plas pou tout moun ki nan achidyosèz la. Li di nan kè achevèk la ap toujou gen plas pou tout ayisyen k ap lite pou viv ak diyite, pou tout ayisyen ki onèt, pou tout ayisyen ki respekte tèt yo. Li di li p ap bliye moun ki malad yo, moun ki nan prizon yo : prizon fizik ak prizon moral. L ap lapriyè pou yo tout pou Bondye beni yo, pou l pwoteje yo.

Mwen pral tavay pou legliz la prezan nan tout zòn, nan tout katye. Pa gen katye ki twò pòv, ki twò vyolan pou legliz la pa antre. Monseyè a mande tout pèp Bondye a nan Achidyosèz la pou lapriyè pou li chak jou, pou ede li nan travay k ap fèt pou legliz la ale pi devan, pou li vin pi bèl. Li bay yon mesaj espwa pou tout jèn nan peyi ki sanble yo fin pèdi espwa, ki fin pèdi konfyans nan pwòp tèt yo, li di yo se avni mond la yo ye e lespwa Legliz la yo ye tou, Legliz la p ap abandone yo.

3.5- Mo pou moun k ap travay nan leta ak politisyen yo

Achevèk la envite tout moun k ap travay nan Leta ak nan ONG yo ki prezan nan peyi a pou yo toujou defann epi fè pwomosyon diyite chak grenn moun pandan y ap konsidere bon jan pwogram devlopman k ap ede moun viv kòmsadwa. Li mande moun k ap travay nan pi wo nivo nan Leta a pou yo renmen pèp la pi plis, pou yo respekte l, pou yo pran reskonsablite yo pou yo mete an plas bon jan estrikti kote tout moun gen dwa, estirikti ki kapab chanje fason enstitisyon yo ap fonksyone jodiya. Pou politisyen yo li fè yo konnen vrè lidè politik la, se sila ki mete enterè pèp la avan pa l yo, vrè lidè a rete kole ak pèp li, li ede li, li bay valè, li akonpye li, li mache ak li nan istwa li. Nan respè ak tolerans, vrè lidè a ap chèche konbat tout inegalite sosyal yo, li travay pou amelyore kondisyon pèp la epi li mete an plas yon bon sistèm pou yo jwenn jistis. Se nan sans sa tou legliz la ap tann pou yo bay jistis pou Pè Simoli (Simoly) ansanm ak tout lòt moun ki viktim ensekirite enfènal sa ki gen nan peyi a.

4- Dènye mo

Li envite pèp Bondye ki nan Achidyosèz la pou yo travay avèk kouraj pou yon pi bèl legliz epi ki pi fratènèl, pou travay pou yon peyi ki diy. Se sa nou jwenn nan lamès nou selebre a, li ban nou fòs pou n kapab reyalize l. Ak lagras Bondye n ap kapab leve tout gwo defi nou genyen devan nou. Achevèk la di li pa pè se sa ki fè li adopte mesaj Pap Jan Pòl II ki te di « nou pa bezwen pè, ouvè pòt yo bay Jezikri. » Nan 75èm ane anivèsè konsekrasyon peyi d Ayiti anba zèl manman Mari, li mande li vire je li gade legliz pitit li a ansanm ak peyi d Ayiti. Li mande l pou li gide nou pou nou pa janm kite dife lèspwa tenyen nan kè nou.

Pè Gari Basyen
Dirèk 6

Share Button

Ou ka byen renmen sa yo tou

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *